Työtä Arbete Work

Minun tehtäväni on kuunnella sinua.
O-lit sit-ten hy-vä tai hi-taam-pi lu-kija, o-let mi-nul-le se pa-ras lu-ki-ja.

Låna mina öron! Jag väntar på dig och berättelser du vill läsa högt för mig. Du är den bästa!

My mission is to listen.
Come and get some PAWsitive feedback!

torstai 29. joulukuuta 2011

Kun-ni-a-kir-ja ka-dok-sis-sa

Sain Es-poon kau-pun-gin-kir-jas-to-lta kun-nia-kirjan a-sia-kas-pal-velus-ta.
E-män-tä an-toi se e-sil-le lai-tet-ta-vak-si Las-ten-maa-han.
Nyt kun ha-lu-sin kat-so-a si-tä ja skan-na-ta sen, se on-kin jo hä-vin-nyt!
Ka-don-nut i-han mo-le-kyy-leik-si. Vii-mek-si se on näh-ty työ-huo-nees-sa.

Huk-ku vei!!!

maanantai 26. joulukuuta 2011

MYRS-KY

Nyt on Ta-pa-nin-päi-vä. Nyt on vuo-den vii-mei-nen  myrs-ky. Il-mas-sa len-tää kai-ken-lais-ta. Myös mi-nä len-sin ja se o-li pe-lot-ta-vaa.

Ra-dios-sa sa-no-taan et-tä on py-syt-tä-vä si-sä-ti-lois-sa i-han ku-ten mei-dän kis-sat Alf-red ja Tomp-pa te-ke-vät. On-ko nyt o-pe-tel-ta-va po-tal-le?

keskiviikko 14. joulukuuta 2011

OLEN JOULUAATTONA SELLON KIRJASTOSSA

Hei


Aion olla jouluaattona aamulla Sellon kirjastossa paijattavana. Toivon, että näen sielllä monta tuttua tai että postilaatikkoni on täynnä kivoja piirustuksia.

Ajattelin tulla myös joulun jälkeen välipäivinä vähän töihin, että pääsette taas lukemisen makuun.

Näh-dään siis kun luu-kut   ka-len-te-rissa lop-puu!

LUUKKU 16

Mi-nä  en  o-le  kos-kaan  näh-nyt  oi-ke-aa  he-vos-ta.
O-let-ko si-nä?
O-saat-ko piir-tää he-vo-sen?

LUUKKU 15

Kii-tos Tii-na i-ha-nas-ta kor-tis-ta!

LUUKKU 14


Lep-pä-ker-tun  oi-ke-a  ni-mi on  vai-kea!

SEIT-SEN-PIS-TE-PIRK-KO

Se on Suo-men  kan-sal-lis-hyön-tei-nen.

perjantai 9. joulukuuta 2011

LUUKKU 13

Tä-nään on Lu-cian päi-vä. Tä-nään on va-lon juh-la. Lu-cia o-li tyt-tö.

Tä-mä kort-ti tu-li mi-nul-le Aus-tra-lias-ta  as-ti.  Sain kut-sun sin-ne. 
Siel-lä on kir-jas-to jo-ka tyk-kää mi-nus-.ta ja Sel-lon kir-jas-ton kon-sep-tis-ta.

LUUKKU 12

Täs-sä ku-vas-sa on i-sä-ni va-sem-mal-la ja mi-nä oi-ke-al-la.

LUUKKU 11

Tä-mä kort-ti tu-li Kil-pis-jär-vel-tä.

Kil-pis-jär-vi on siel-lä kor-ke-al-la  La-pis-sa.
A-ril-le vaan ter-vei-set ja kii-tok-set!

LUUKKU 10


Tämä kortti tuli arvaa mistä? no tietenkin Kiinasta! Siellä tykätään pandoista. 
Niitä pitää suojella ja Pandat tykkää bambusta!

LUUKKU 9

En-nen ai-kaan vie-tet-ttiin täl-lais-ta Jou-lu-a.

LUUKKU 8


Sain tä-män kor-tin kir-ja-mes-su-jen ih-mi-sil-tä.
Kii-tos pal-jon a-vus-ta-si Tii-na R. Ent-res-sen kir-jas-tos-ta.

LUUKKU 7

Vel-je-ni E-di ja Pu-na-tulk-ku! E-di on silk-ki-ter-ri-eri.

maanantai 5. joulukuuta 2011

LUUKKU 6


Suo-men  it-se-näi-syys-päi-vä.
Li-pun vä-rit o-vat val-koi-nen ja si-ni-nen.

Jou-lu-su-kas-sa on tär-ke-ä vies-ti!

LUUKKU 5

O-let-ko jo näh-nyt lun-ta?
Have you seen snow?
Har du redan sett snö?

Mi-nä en vie-lä, not yet, inte ännu!

LUUKKU 4Jou-lu-lah-jat   voi-vat  tul-la  e-ri mais-sa e-ri tei-tä.
Hol-lan-nis-sa lap-set saa-vat lah-jat 5. jou-lu-kuu-ta il-lal-la. Ne an-taa SINTER CLAAS.

LUUKKU 3


Mik-si ei o-le kos-kaan pu-hut-tu  van-hois-ta  lu-mi-ukois-ta mi-tään?
Mi-nä tyk-kään sii-tä sa-dus-ta jo-ka tu-lee te-le-vi-si-os-ta  Jou-luna.
Vii-me jou-lun o-lin pal-mu-jen al-la en-kä vie-lä sil-loin tien-nyt mi-tään Suo-mes-ta!

LUUKKU 2

Ruot-sik-si:

Räkna inte kalorier
Räkna stjärnor
Bränn inte nerverna
Bränn ljus
Glömm bort att du har bråttom
Lät tankarna vila
vila kroppen också.

Luukku 1

Mi-nun  pa-ras  kis-sa-ka-ve-ri-ni on TOMP-PA.  Se on mi-nu-a vuo-den van-hempi ja tai-ta-va 
ta-va-roi-den  ti-put-te-li-ja.