Työtä Arbete Work

Minun tehtäväni on kuunnella sinua.
O-lit sit-ten hy-vä tai hi-taam-pi lu-kija, o-let mi-nul-le se pa-ras lu-ki-ja.

Låna mina öron! Jag väntar på dig och berättelser du vill läsa högt för mig. Du är den bästa!

My mission is to listen.
Come and get some PAWsitive feedback!

tiistai 27. syyskuuta 2011

Ter-ve-tu-lo-a syn-ty-mä-päi-vil-le 16.10

Ter-ve-tu-lo-a  syn-ty-mä-päi-vil-le
16.10 Sel-lon kir-jas-ton au-laan klo 13-15.

Si-nä päi-vä-nä täy-tän vuo-den.
Tar-joan me-hu-a ja pul-laa sekä no-peim-mil-le o-man yl-lätys-pus-sin.

Niin kuu-le-ma pi-tää teh-dä ki-vois-sa synt-tä-ri-juh-lis-sa , sa-noi I-haa.

Synt-tä-ri-päi-vä-nä-ni ei o-le va-rat-tuja lu-ku-ai-ko-ja. Saa pai-jata!

Nä-ke-tä-mi-siin!

Voi ol-la, et-tä i-sä-ni ja sis-ko-ni tu-levat käy-mään kir-jas-tos-sa sil-loin!

AI-KA-TAU-LU-A

O-len  Sel-lon kir-jas-tos-sa seuraa-vas-ti:

2.10 sun-nun-tai-na,  13-15                                  Muistathan perua, jos olet sairaana

13 - 13.30 fa-ni-tus-ta

13.30 työ al-kaa

14.45 työ lop-puu

lop-puun ha-la-uk-si-a!


9.10. sun-nun-tai-na,  13-15                                      Ilmoitathan,  jos et pääsekään

13 - 13.30 fa-ni-tus-ta

13.30 työ al-kaa

14.45 työ lop-puu

lop-puun ha-la-uk-si-a!


23.10. sun-nun-tai-na,  13-15                                        Muistathan perua, jos olet sairaana 
13 - 13.30 fa-ni-tus-ta

13.30 työ al-kaa

14.45 työ lop-puu

lop-puun ha-la-uk-si-a!


30.10. sun-nun-tai-na,  13-15                                           Ilmoitathan,  jos et pääsekään

13 - 13.30 fa-ni-tus-ta

13.30 työ al-kaa

14.45 työ lop-puu

lop-puun ha-la-uk-si-a!MIL-TÄ NÄYT-TÄÄ

...MÄR-KÄ  KOI-RA?

MI-NÄ NÄY-TÄN  SIL-LOIN TÄL-TÄ

mär-kä Sel-lon Bör-je


TAI  SIT-TEN  TÄL-TÄ

mär-kä  Lu-ku-koi-ra  Bör-je


keskiviikko 21. syyskuuta 2011

Vii-kon tau-ko on o-hi

E-män-tä-ni on tul-lut  ta-kai-sin lo-mal-taan.

Hän  kä-vi Skot-lan-nis-sa.

Siel-lä  o-li  mie-hiä,  joil-la  o-li   ha-me.

Ha-met-ta  kut-su-taan Kil-tik-si.

kuva on westie-foorumilta!

torstai 8. syyskuuta 2011

Kau-nis-ta!Finn-te-se-rin Ken-ne-lil-le ja I-säl-le-ni Pec-col-le kii-tos u-peis-ta kä-sin maa-latuis-ta as-ti-ois-ta!
Ku-vat  o-vat  i-ha-ni-a. Su-rul-lis-ta  et-ten  juo  kah-via, mut-ta  voi  si-tä  mai-toa-kin  hör-pätä  sil-loin täl-löin.

Niin, ja  jää-te-lö-ä!
 De-li-been  jää-te-lö  o-li  ke-säl-lä   na-mia.

maanantai 5. syyskuuta 2011

I-kä-vä kir-jas-toon!

Hei

Mi-nus-ta   tä-mä  on vä-hän kur-jaa   kun   en  o-le  siel-lä  kir-jas-tos-sa. 

O-len kui-ten-kin  kat-so-nut  mi-tä kaik-ke-a  ki-vaa o-let-te  mi-nul-le  piir-tä-neet.

Saan  tä-nään  sen kir-jan ko-tiin  ja  va-lit-sen  taas sii-tä  muu-ta-man ku-van, jot-ka  skan-na-taan  tän-ne blo-giin. Joo-ko ok?

O-let-teko  löy-tä-neet uut-ta  luet-ta-vaa? 

Mi-nä  a-jat-telin, et-tä  ai-na-kin kir-ja-mes-suil-ta  sit-ten saa-daan i-de-oi-ta.

Mi-nä ai-na-kin me-nen sin-ne sit-ten lo-ka-kuus-sa.

Työtä aulassa. Mi-nä  pöy-däl-lä :)