Työtä Arbete Work

Minun tehtäväni on kuunnella sinua.
O-lit sit-ten hy-vä tai hi-taam-pi lu-kija, o-let mi-nul-le se pa-ras lu-ki-ja.

Låna mina öron! Jag väntar på dig och berättelser du vill läsa högt för mig. Du är den bästa!

My mission is to listen.
Come and get some PAWsitive feedback!

torstai 29. joulukuuta 2011

Kun-ni-a-kir-ja ka-dok-sis-sa

Sain Es-poon kau-pun-gin-kir-jas-to-lta kun-nia-kirjan a-sia-kas-pal-velus-ta.
E-män-tä an-toi se e-sil-le lai-tet-ta-vak-si Las-ten-maa-han.
Nyt kun ha-lu-sin kat-so-a si-tä ja skan-na-ta sen, se on-kin jo hä-vin-nyt!
Ka-don-nut i-han mo-le-kyy-leik-si. Vii-mek-si se on näh-ty työ-huo-nees-sa.

Huk-ku vei!!!

maanantai 26. joulukuuta 2011

MYRS-KY

Nyt on Ta-pa-nin-päi-vä. Nyt on vuo-den vii-mei-nen  myrs-ky. Il-mas-sa len-tää kai-ken-lais-ta. Myös mi-nä len-sin ja se o-li pe-lot-ta-vaa.

Ra-dios-sa sa-no-taan et-tä on py-syt-tä-vä si-sä-ti-lois-sa i-han ku-ten mei-dän kis-sat Alf-red ja Tomp-pa te-ke-vät. On-ko nyt o-pe-tel-ta-va po-tal-le?

keskiviikko 14. joulukuuta 2011

OLEN JOULUAATTONA SELLON KIRJASTOSSA

Hei


Aion olla jouluaattona aamulla Sellon kirjastossa paijattavana. Toivon, että näen sielllä monta tuttua tai että postilaatikkoni on täynnä kivoja piirustuksia.

Ajattelin tulla myös joulun jälkeen välipäivinä vähän töihin, että pääsette taas lukemisen makuun.

Näh-dään siis kun luu-kut   ka-len-te-rissa lop-puu!

LUUKKU 16

Mi-nä  en  o-le  kos-kaan  näh-nyt  oi-ke-aa  he-vos-ta.
O-let-ko si-nä?
O-saat-ko piir-tää he-vo-sen?

LUUKKU 15

Kii-tos Tii-na i-ha-nas-ta kor-tis-ta!

LUUKKU 14


Lep-pä-ker-tun  oi-ke-a  ni-mi on  vai-kea!

SEIT-SEN-PIS-TE-PIRK-KO

Se on Suo-men  kan-sal-lis-hyön-tei-nen.

perjantai 9. joulukuuta 2011

LUUKKU 13

Tä-nään on Lu-cian päi-vä. Tä-nään on va-lon juh-la. Lu-cia o-li tyt-tö.

Tä-mä kort-ti tu-li mi-nul-le Aus-tra-lias-ta  as-ti.  Sain kut-sun sin-ne. 
Siel-lä on kir-jas-to jo-ka tyk-kää mi-nus-.ta ja Sel-lon kir-jas-ton kon-sep-tis-ta.

LUUKKU 12

Täs-sä ku-vas-sa on i-sä-ni va-sem-mal-la ja mi-nä oi-ke-al-la.

LUUKKU 11

Tä-mä kort-ti tu-li Kil-pis-jär-vel-tä.

Kil-pis-jär-vi on siel-lä kor-ke-al-la  La-pis-sa.
A-ril-le vaan ter-vei-set ja kii-tok-set!

LUUKKU 10


Tämä kortti tuli arvaa mistä? no tietenkin Kiinasta! Siellä tykätään pandoista. 
Niitä pitää suojella ja Pandat tykkää bambusta!

LUUKKU 9

En-nen ai-kaan vie-tet-ttiin täl-lais-ta Jou-lu-a.

LUUKKU 8


Sain tä-män kor-tin kir-ja-mes-su-jen ih-mi-sil-tä.
Kii-tos pal-jon a-vus-ta-si Tii-na R. Ent-res-sen kir-jas-tos-ta.

LUUKKU 7

Vel-je-ni E-di ja Pu-na-tulk-ku! E-di on silk-ki-ter-ri-eri.

maanantai 5. joulukuuta 2011

LUUKKU 6


Suo-men  it-se-näi-syys-päi-vä.
Li-pun vä-rit o-vat val-koi-nen ja si-ni-nen.

Jou-lu-su-kas-sa on tär-ke-ä vies-ti!

LUUKKU 5

O-let-ko jo näh-nyt lun-ta?
Have you seen snow?
Har du redan sett snö?

Mi-nä en vie-lä, not yet, inte ännu!

LUUKKU 4Jou-lu-lah-jat   voi-vat  tul-la  e-ri mais-sa e-ri tei-tä.
Hol-lan-nis-sa lap-set saa-vat lah-jat 5. jou-lu-kuu-ta il-lal-la. Ne an-taa SINTER CLAAS.

LUUKKU 3


Mik-si ei o-le kos-kaan pu-hut-tu  van-hois-ta  lu-mi-ukois-ta mi-tään?
Mi-nä tyk-kään sii-tä sa-dus-ta jo-ka tu-lee te-le-vi-si-os-ta  Jou-luna.
Vii-me jou-lun o-lin pal-mu-jen al-la en-kä vie-lä sil-loin tien-nyt mi-tään Suo-mes-ta!

LUUKKU 2

Ruot-sik-si:

Räkna inte kalorier
Räkna stjärnor
Bränn inte nerverna
Bränn ljus
Glömm bort att du har bråttom
Lät tankarna vila
vila kroppen också.

Luukku 1

Mi-nun  pa-ras  kis-sa-ka-ve-ri-ni on TOMP-PA.  Se on mi-nu-a vuo-den van-hempi ja tai-ta-va 
ta-va-roi-den  ti-put-te-li-ja.maanantai 28. marraskuuta 2011

Kar ja loh jan  kir jas tos sa  te kee lu ku kis san työ tä  Mör kö  ni mi nen kis sa.


Se on  ki va  jut tu!

Mör köl le pal jon ter vei siä.

tiistai 1. marraskuuta 2011

Ru-set-te-ja

Sain  tä-nään  pa-ke-tin  A-me-ri-kas-ta.

Äi-ti-ni  Ro-sie  lä-het-ti  mi-nul-le  i-son  pa-ke-tin  ru-set-te-ja.

Hä-nen  mie-les-tään  mi-nä  kul-jen  ai-na  tuk-ka  sil-mil-lä  ja 

se  ei  o-le  yh-tään  so-pivaa  Be-ver-ly  Hill-sin  tyy-li-niek-ko-jen  mu-kaan.

lauantai 22. lokakuuta 2011

PII-RUS-TUK-SIA

I-HA-NI-A  KUK-KI-A

JÄÄ-TE-LÖ-NA-MI-A

SI-NI-NEN  KUK-KA. MI-NUN  VÄRI!

TYK-KÄÄN PAL-LOIS-TA

SU-LOI-NEN  SII-LI

PRUSHA O-SAA KIR-JOIT-TAA JO TO-SI HY-VIN

Mi-KÄ MAA VILKET LAND?

HEI


SAIN  TÄ-MÄN   E-RI  KI-VAN  POS-TI-KOR-TIN  UL-KO-MAIL-TA  SYN-TY-MÄ-PÄI-VÄ-NÄ.  O-SAAT-KO  AR-VA-TA  MIS-TÄ  MAAS-TA  SE  TU-LI?


VOIT  KÄY-DÄ  SEL-LON  KIR-JAS-TOS-SA  KAT-SO-MAS-SA  POS-TI-KOR-T-TE-JA TUO-LI-NI  TA-KA-NA. KIIN-NI-TÄN  AI-NA  KAIK-KI  KOR-TIT  SIN-NE.


SIEL-LÄ ON NYT TÄ-MÄ-KIN KORT-TI.


SEL-LON KIR-JAS-TO ON ES-POOS-SA, LEPPÄ-VAA-RAS-SA.
HEJ


JAG FICK DET HÄR KORTET PÅ MIN FÖDELSEDAG. 


KAN DU GISSA FRÅN VILKET LAND KORTET HADE SKICKATS? 


DU KAN SE PÅ ALLA MINA KORT I SELLO BIBLIOTEKET PÅ VÄGGEN BAKOM MIN RÖDA LÄSSTOL. 


SELLO BIBLIOTEKET HITTAR DU I ALBERGA I ESBO.tiistai 18. lokakuuta 2011

JON-PAL SIA-TOK-KII paljon kiitoksia

HA-LU-AN SA-NO-A KAI-KIL-LE YS-TÄVIL-LE-NI OI-KEIN PAL-JON KII-TOK-SIA KUN TU-LIT-TE MI-NUN SYNT-TÄ-REIL-LE.


O-LI I-HAN U-PE-A JUH-LA-PÄIVÄ. MEI-TÄ O-LI 77 PAI-KAL-LA.


AN-TEEK-SI TÄ-TI ET-TÄ PIS-SIN TEI-TIN LAH-KEEL-LE. PIS-SAT-TI NIIN :(


KII-TOS FINN-TE-SE-RIN VÄ-KI JA I-SÄ PEC-CO LAH-JOIS-TA.
O-LEN OTET-TU ET-TÄ TU-LIT-TE PAI-KAN-PÄÄL-LE. I-HA-NA JUT-TU.


SIS-KOIL-LE KII-TOS PUL-LAS-TA JA TA-KIS-TA JA
SII-TÄ ET-TÄ EDUS-TIT-TE NIIN U-PEI-NA SU-KU-A.


SEL-LON KIR-JAS-TON VÄEL-LE KII-TOS KÄR-SI-VÄL-LI-SYY-DES-TÄ.


LAP-SET,  SKAN-NAAN PII-RUS-TUK-SI-A VÄ-HI-TEL-LEN TÄN-NE.


HAU!    HA-LA-UK-SI-A KAI-KIL-LE.

maanantai 10. lokakuuta 2011

sa-taa

Tä-nään sa-taa  pal-jon.

O-lin  ul-koi-le-mas-sa  ja tas-su-ja  ru-pe-si pa-lel-ta-maan.

Op-pi-sinko-han ku-to-maan vil-la-suk-ki-a?

Kir-jas-tos-sa on pal-jon suk-ka-kir-jo-ja.

tiistai 4. lokakuuta 2011

Ti-las-to-a

Voit-te-ko  ku-vi-tel-la,  et-tä   o-let-te  kat-so-neet  tä-tä  blo-gi-a-ni   jo   y-li   5000   ker-taa.

Voi kii-tos

 kii-tos  Pal-jon.

Uu-si Pa-lat-si lap-sil-le

Tuk-hol-maan on a-vat-tu   uu-si   las-ten   Pa-lat-si   Rid-dar-hol-men   ni-mi-seen  paik-kaan.

Sin-ne   voi-vat   men-nä   kaik-ki   6 - 18   vuo-ti-aat   lap-set   ja   nuo-ret.

Se on sel-lai-nen oles-ke-lu- ja e-lä-mys-paik-ka. Vaih-teek-si jo-tain uut-ta ki-vaa!

tiistai 27. syyskuuta 2011

Ter-ve-tu-lo-a syn-ty-mä-päi-vil-le 16.10

Ter-ve-tu-lo-a  syn-ty-mä-päi-vil-le
16.10 Sel-lon kir-jas-ton au-laan klo 13-15.

Si-nä päi-vä-nä täy-tän vuo-den.
Tar-joan me-hu-a ja pul-laa sekä no-peim-mil-le o-man yl-lätys-pus-sin.

Niin kuu-le-ma pi-tää teh-dä ki-vois-sa synt-tä-ri-juh-lis-sa , sa-noi I-haa.

Synt-tä-ri-päi-vä-nä-ni ei o-le va-rat-tuja lu-ku-ai-ko-ja. Saa pai-jata!

Nä-ke-tä-mi-siin!

Voi ol-la, et-tä i-sä-ni ja sis-ko-ni tu-levat käy-mään kir-jas-tos-sa sil-loin!

AI-KA-TAU-LU-A

O-len  Sel-lon kir-jas-tos-sa seuraa-vas-ti:

2.10 sun-nun-tai-na,  13-15                                  Muistathan perua, jos olet sairaana

13 - 13.30 fa-ni-tus-ta

13.30 työ al-kaa

14.45 työ lop-puu

lop-puun ha-la-uk-si-a!


9.10. sun-nun-tai-na,  13-15                                      Ilmoitathan,  jos et pääsekään

13 - 13.30 fa-ni-tus-ta

13.30 työ al-kaa

14.45 työ lop-puu

lop-puun ha-la-uk-si-a!


23.10. sun-nun-tai-na,  13-15                                        Muistathan perua, jos olet sairaana 
13 - 13.30 fa-ni-tus-ta

13.30 työ al-kaa

14.45 työ lop-puu

lop-puun ha-la-uk-si-a!


30.10. sun-nun-tai-na,  13-15                                           Ilmoitathan,  jos et pääsekään

13 - 13.30 fa-ni-tus-ta

13.30 työ al-kaa

14.45 työ lop-puu

lop-puun ha-la-uk-si-a!MIL-TÄ NÄYT-TÄÄ

...MÄR-KÄ  KOI-RA?

MI-NÄ NÄY-TÄN  SIL-LOIN TÄL-TÄ

mär-kä Sel-lon Bör-je


TAI  SIT-TEN  TÄL-TÄ

mär-kä  Lu-ku-koi-ra  Bör-je


keskiviikko 21. syyskuuta 2011

Vii-kon tau-ko on o-hi

E-män-tä-ni on tul-lut  ta-kai-sin lo-mal-taan.

Hän  kä-vi Skot-lan-nis-sa.

Siel-lä  o-li  mie-hiä,  joil-la  o-li   ha-me.

Ha-met-ta  kut-su-taan Kil-tik-si.

kuva on westie-foorumilta!

torstai 8. syyskuuta 2011

Kau-nis-ta!Finn-te-se-rin Ken-ne-lil-le ja I-säl-le-ni Pec-col-le kii-tos u-peis-ta kä-sin maa-latuis-ta as-ti-ois-ta!
Ku-vat  o-vat  i-ha-ni-a. Su-rul-lis-ta  et-ten  juo  kah-via, mut-ta  voi  si-tä  mai-toa-kin  hör-pätä  sil-loin täl-löin.

Niin, ja  jää-te-lö-ä!
 De-li-been  jää-te-lö  o-li  ke-säl-lä   na-mia.

maanantai 5. syyskuuta 2011

I-kä-vä kir-jas-toon!

Hei

Mi-nus-ta   tä-mä  on vä-hän kur-jaa   kun   en  o-le  siel-lä  kir-jas-tos-sa. 

O-len kui-ten-kin  kat-so-nut  mi-tä kaik-ke-a  ki-vaa o-let-te  mi-nul-le  piir-tä-neet.

Saan  tä-nään  sen kir-jan ko-tiin  ja  va-lit-sen  taas sii-tä  muu-ta-man ku-van, jot-ka  skan-na-taan  tän-ne blo-giin. Joo-ko ok?

O-let-teko  löy-tä-neet uut-ta  luet-ta-vaa? 

Mi-nä  a-jat-telin, et-tä  ai-na-kin kir-ja-mes-suil-ta  sit-ten saa-daan i-de-oi-ta.

Mi-nä ai-na-kin me-nen sin-ne sit-ten lo-ka-kuus-sa.

Työtä aulassa. Mi-nä  pöy-däl-lä :)

tiistai 30. elokuuta 2011

SUN-NUN-TAI 28.8.


Val-mii-na   kuun-te-le-maanSain kuunnella sunnuntaina tosi kivaa kirjaa. Tai siis ihan kokonaisen kirjan Siasta ja sen kaverista Surusta.

Julia Vuori : Sika: värit, tunteet, harrastukset.Kuun-te-lemi-nen  vä-syt-tää


perjantai 26. elokuuta 2011

O-len kuun-nel-lut

Hei

O-len  saa-nut kuun-nel-la  hie-noja  tari-noi-ta  taas:

T'äs-sä  kir-jas-sa  on ki-vo-ja  ku-via, mut-ta ei ta-vu-vii-voja. Tä-mä on kui-ten-kin  ai-ka help-poa teks-tiä.  I-loi-nen kir-ja!
Sit-ten mi-nul-le on luet-tu kir-jaa su-loi-set e-läin lap-set. Se-kin  kir-ja  o-li help-o-a  kuun-nel-la
kansikuva


LOPUKSI TIETOKYSYMYS!
KU-KA  KU-TOO  NÄI-TÄ?


tiistai 23. elokuuta 2011

ボルエ

ボルエ(BÖRJE)

Noin kir-joi-te-taan Bör-je ja-pani-lai-sil-la mer-keil-lä.

http://blog.finn-tour.com/author/toyohiro

Tuos-ta lin-kis-tä toi-mit-ta-jan ko-ko jut-tu.

Jos et ym-mär-rä ei hait-taa. Mi-nä-kään en ym-mär-rä.

Toi-mit-ta-ja Toyohiro Miyazawa  vie-rai-li kat-so-mas-sa mi-nua 16.8.2011

torstai 18. elokuuta 2011

ES-KA-RI AL-KOI

HEI


KII-TOS  VII-ME   KES-KI-VII-KON  LU-KI-JOIL-LE.

O-LI-PA  KI-VAT  TA-RI-NAT

MUIS-TAT-TE-HAN  ET-TEI  MI-NUL-LE  TAR-VIT-SE  LU-KE-A  KO-KO TA-RI-NAA.

EI  SE HAIT-TAA JOS SE JÄÄ KES-KEN

MI-NÄ YM-MÄR-RÄN  KYL-LÄ  SEN.

LU-KE-MI-SEN PI-TÄÄ OL-LA  KI-VAA.

SAA VÄ-LIL-LÄ VAIN  HEL-LI-Ä   TAI   HAR-JA-TA  MI-NU-A.

JU-LIUK-SEL-LE ON-NE-A. O-PIT JO LU-KE-MAAN TA-VU-VII-VOIL-LA. HIE-NOA.

RE-PEL-LE PAL-JON TERK-KU-JA. MUS-TI-KAL-LE  PU-SU.

VA-RAT-KAA   TAAS   AI-KO-JA.

maanantai 15. elokuuta 2011

Postia minulle

Mi-nä o-len taas saa-nut  pos-tia.
Ei-kö  o-le-kin  hur-jan nä-köi-siä va-lai-ta. 
Kort-ti   tuli   Sel-lon kir-jaston   las-ten-o-sas-tolle   ja   mi-nul-le   i-han   Ka-na-das-ta   asti.

Mi-nul-le   on huo-mi-ses-ta  al-kaen   Las-ten-maas-sa   o-ma  pos-ti-laa-tik-ko. 
Sen on tuu-nan-nut  Nil-la,   jo-ka on kir-jaston  vi-sua-listi.  Pos-ti-ni   on siel-lä  tur-vas-sa  ros-moil-ta. Sii-hen on luk-ko  ja  luk-koon  on  o-le-mas-sa a-vain. A-vain on  mi-nul-la.

O-len-ko  nyt a-vain-koi-ra?

maanantai 8. elokuuta 2011

TV-nyt uutisissa


Jag förstår svenska också:

http://areena.yle.fi/video/1312477210095

Om du inte vill se hela nyhetsändningen för kursorn till 01.10.58. Börje är visst den sista nyhetssnutten i sändningen.

Ymmärrän myös ruotsia.
Oheisesta linkistä näet ruotsinkieliset uutiset. Olen uutisten viimeinen kohta. Jos et halua katsoa koko lähetystä voit viedä kursorin kohtaan 01.10.58.

http://areena.yle.fi/video/1312477210095

Vastaus allergikoille

Hei


Allergiakohtaus on vakava asia. Börje on onneksi maltankoira, joka on todettu hyvin vähän allergisoivaksi. Maltankoirilla ei ole aluskarvaa ollenkaan, eikä niistä irtoa karvaa. Ne eivät hilseile, kuten monet muut koirarodut. Maltankoira pestään kerran viikossa.

Olemme pyrkineet varmistamaan allergisten ihmisten palvelun kuuluttamalla, että Lukukoira on saapunut taloon ja on alakerrassa. Info-tv sekä mainokset ja esitteet ilmoittavat tarpeeksi ajoissa Börjen aikataulun.

Käytämme isoa aulatilaa ja esiintymislavaamme etukäteen varattuihin lukutapaamisiin.
Kirjastotila on 5800 neliötä kahdessa kerroksessa, joten täällä voi hyvin vältellä Börjeä.
Lastenmaahan Börje ei asetu. Häntä on vain kuvattu siellä uutisia varten.

Sille, että henkilökunnallamme ja asiakkaillamme on kotona lemmikkejä, kissoja ja koiria, emme voi mitään. Eläinpölyä ja hilsettä kulkeutuu väistämättä kirjastoon. Asiakkaiden koirat eivät pääse sisätiloihin.

Börjen ohjaaja on koulutettu ja ent. lasten ja nuorten erikoiskirjastonhoitaja. Lukukoiratoiminta on Suomessa aivan uutta, mutta Yhdysvalloissa erittäin paljon kouluissa ja kirjastoissa käytetty lukemisen tukemismuoto.
Koira on erityisesti koulutettu tähän toimintaan.