Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on tammikuu, 2012.

VAL-KOI-SEN TA-LON MUS-TA KOI-RA

Kuva
Sain  tä-män  hie-non  kor-tin  A-me-ri-kas-ta  Wash-ing-ton  ni-mi-ses-tä   kau-pun-gis-ta.  Tä-mä on pre-si-dent-ti O-ba-man  i-ki-o-ma  koi-ra .  Sen ni-mi on BO.

HELMIKUUN LU-KU-TUO-KI-OT

Kuva
i-loi-se-na töis-sä kii-tos ki-vas-ta lu-ku-het-kes-tä. Mi-nä  o-len  hel-mi-kuus-sa  Sel-lon  kir-jas-tos-sasun-nun-tai-na 5.2.  sil-loin saa-daan Ru-ne-berg-in (ta-vu-tus on ??) tort-tua. 8.2. O-len Ent-res-sen kir-jas-tos-sa il-lal-la. 19.2 o-len taas sel-lon kir-jas-tos-sa. Kes-kiviik-ko-na 22.2. olen o-mas-sa sy-dän-tuo-lis-sa Sel-los-sa.

Kun-nia-kir-ja 2011

Kuva
Tä-mä   eh-ti   ol-la   vä-hän   ai-kaa   hu-kas-sa   tal-les-sa. Mut-ta täs-sä se on nyt skan-nat-tu-na Mi-nä o-len saa-nut  HelMet e-ri-tyis-mai-nin-nan an-si-ok-kaas-ta a-sia-kas-pal-ve-lu-työs-tä. Mi-nul-le   tä-mä   o-li   jou-lun   a-jan   suu-rin   yl-lä-tys.   Kii-tos   et-tä   tyk-käät-te   täs-tä    työs-tä-ni.

Postia postilaatikosta

Kuva
Tä-mä on tär-ke-ää. LUE! Sain pos-ti-a  et-tä las-ta kiu-sa-taan. Ke-tään ei saa kiu-sa-ta. Se on ru-maa! jo-kai-sel-la  on oi-ke-us ol-la e-ri-lai-nen. Hyi ihmiset, on ihan sama kiusaataanko sanomalla rumasti, haukkumalla toista tai tönimällä tai jättämällä pois leikistä toinen. Kiusatulla ihmisellä on samanlainen sydän ja samanlaiset tunteet kuin sinulla. Hänelle tulee kiusaamisesta oikein paha olo. Uskalla puolustaa sitä luokkatoveria tai pihakaveria, jota kiusataan. Kerro aikuisille kiusaamisesta, jos sinua kiusataan tai kaveriasi kiusataan. Minä en voi auttaa sinua, jos et kerro nimeäsi ja koulun nimeä. Aikuiset ihmiset voivat auttaa sinua saamaan paremman olon.   O-li su-rul-lis-ta lu-ke-a et-tä kir-jeen kir-joit-ta-ja on i-han yk-sin il-man a-pua, kos-ka hän on vä-hän e-ri-lai-nen kuin kaik-ki  muut luo-kas-sa.

Lu-ke-mi-sen tu-ke-mi-sen am-mat-ti-lai-nen

Kuva
Uu-si    käyn-ti-kort-ti-ni    2012

Kii-re?

Kuva
Mi-nul-la on ol-lut ko-vas-ti kii-ret-tä. Rap-sutuk-sia on tul-lut e-rit-täin pal-jon ja pos-ti-laa-tik-ko-kin on pur-sun-nut. Tyk-kään pii-rus-tuksis-ta ja lai-tan nii-tä jo-ku päi-vä vie-lä tän-ne päi-väkir-jaan. Nyt on Rai-sa siir-tänyt uu-sia va-lokuvia ko-neel-le ja täs-sä ma-kupa-lo-ja men-neel-tä vuo-del-ta.

LU-KU-VAS-TAAN-OT-OT AL KA VAT

Hei Aloitan jälleen lukuvastaanotot Sellon kirjastossa. Tammikuussa voit varata Sellon lastenosastolta Lastenmaasta lukuaikaa seuraaville päiville: Keskiviikko 11.1.    klo 18.15 , klo 18.30, klo 18.45, klo 19.00, klo 19.15 Keskiviikko 18.1.    klo 18.15 , klo 18.30, klo 18.45, klo 19.00, klo 19.15 Sunnuntai    22.1.     klo 13.30, klo 13.45, klo 14.00, klo 14.15, klo 14.30 Keskiviikko  25.1.   klo 18.15 , klo 18.30, klo 18.45, klo 19.00, klo 19.15