Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on syyskuu, 2011.

Ter-ve-tu-lo-a syn-ty-mä-päi-vil-le 16.10

Ter-ve-tu-lo-a  syn-ty-mä-päi-vil-le 16.10 Sel-lon kir-jas-ton au-laan klo 13-15. Si-nä päi-vä-nä täy-tän vuo-den. Tar-joan me-hu-a ja pul-laa sekä no-peim-mil-le o-man yl-lätys-pus- sin. Niin kuu-le-ma pi-tää teh-dä ki-vois-sa synt-tä-ri-juh-lis-sa , sa-noi I-haa. Synt-tä-ri-päi-vä-nä-ni ei o-le va-rat-tuja lu-ku-ai-ko-ja. Saa pai-jata! Nä-ke-tä-mi-siin! Voi ol-la, et-tä i-sä-ni ja sis-ko-ni tu-levat käy-mään kir-jas-tos-sa sil-loin!

AI-KA-TAU-LU-A

O-len  Sel-lon kir-jas-tos-sa seuraa-vas-ti: 2.10 sun-nun-tai-na,  13-15                                  Muistathan perua, jos olet sairaana 13 - 13.30 fa-ni-tus-ta 13.30 työ al-kaa 14.45 työ lop-puu lop-puun ha-la-uk-si-a! 9.10. sun-nun-tai-na,  13-15                                      Ilmoitathan,  jos et pääsekään 13 - 13.30 fa-ni-tus-ta 13.30 työ al-kaa 14.45 työ lop-puu lop-puun ha-la-uk-si-a! 23.10. sun-nun-tai-na,  13-15                                        Muistathan perua, jos olet sairaana  13 - 13.30 fa-ni-tus-ta 13.30 työ al-kaa 14.45 työ lop-puu lop-puun ha-la-uk-si-a! 30.10. sun-nun-tai-na,  13-15                                           Ilmoitathan,  jos et pääsekään 13 - 13.30 fa-ni-tus-ta 13.30 työ al-kaa 14.45 työ lop-puu lop-puun ha-la-uk-si-a!

MIL-TÄ NÄYT-TÄÄ

Kuva
...MÄR-KÄ  KOI-RA? MI-NÄ NÄY-TÄN  SIL-LOIN TÄL-TÄ mär-kä Sel-lon Bör-je TAI  SIT-TEN  TÄL-TÄ mär-kä  Lu-ku-koi-ra  Bör-je 

Vii-kon tau-ko on o-hi

Kuva
E-män-tä-ni on tul-lut  ta-kai-sin lo-mal-taan. Hän  kä-vi Skot-lan-nis-sa. Siel-lä  o-li  mie-hiä,  joil-la  o-li   ha-me. Ha-met-ta  kut-su-taan Kil-tik-si. kuva on westie-foorumilta!

Kau-nis-ta!

Kuva
Finn-te-se-rin Ken-ne-lil-le ja I-säl-le-ni Pec-col-le kii-tos u-peis-ta kä-sin maa-latuis-ta as-ti-ois-ta! Ku-vat  o-vat  i-ha-ni-a. Su-rul-lis-ta  et-ten  juo  kah-via, mut-ta  voi  si-tä  mai-toa-kin  hör-pätä  sil-loin täl-löin. Niin, ja  jää-te-lö-ä!  De-li-been  jää-te-lö  o-li  ke-säl-lä   na-mia.

I-kä-vä kir-jas-toon!

Kuva
Hei Mi-nus-ta   tä-mä  on vä-hän kur-jaa   kun   en  o-le  siel-lä  kir-jas-tos-sa.  O-len kui-ten-kin  kat-so-nut  mi-tä kaik-ke-a  ki-vaa o-let-te  mi-nul-le  piir-tä-neet. Saan  tä-nään  sen kir-jan ko-tiin  ja  va-lit-sen  taas sii-tä  muu-ta-man ku-van, jot-ka  skan-na-taan  tän-ne blo-giin. Joo-ko ok? O-let-teko  löy-tä-neet uut-ta  luet-ta-vaa?  Mi-nä  a-jat-telin, et-tä  ai-na-kin kir-ja-mes-suil-ta  sit-ten saa-daan i-de-oi-ta. Mi-nä ai-na-kin me-nen sin-ne sit-ten lo-ka-kuus-sa. Työtä aulassa. Mi-nä  pöy-däl-lä :)