Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on joulukuu, 2011.

Kun-ni-a-kir-ja ka-dok-sis-sa

Sain Es-poon kau-pun-gin-kir-jas-to-lta kun-nia-kirjan a-sia-kas-pal-velus-ta. E-män-tä an-toi se e-sil-le lai-tet-ta-vak-si Las-ten-maa-han. Nyt kun ha-lu-sin kat-so-a si-tä ja skan-na-ta sen, se on-kin jo hä-vin-nyt! Ka-don-nut i-han mo-le-kyy-leik-si. Vii-mek-si se on näh-ty työ-huo-nees-sa. Huk-ku vei!!!

MYRS-KY

Nyt on Ta-pa-nin-päi-vä. Nyt on vuo-den vii-mei-nen  myrs-ky. Il-mas-sa len-tää kai-ken-lais-ta. Myös mi-nä len-sin ja se o-li pe-lot-ta-vaa. Ra-dios-sa sa-no-taan et-tä on py-syt-tä-vä si-sä-ti-lois-sa i-han ku-ten mei-dän kis-sat Alf-red ja Tomp-pa te-ke-vät. On-ko nyt o-pe-tel-ta-va po-tal-le?

LUUKKU 24

Kuva
JOULUAATTO!

LUUKKU23

Kuva

LUUKKU 22

Kuva

LUUKKU 21

Kuva
saksasta tuli suukko-kortti

LUUKKU 20

Kuva
Tä-mä tu-li sau-na-lah-den-tiel-tä.

LUUKKU 19

Kuva

LUUKKU 18

Kuva
masalasta Puolukkamäeltä tuli joulutervehdys! Siellä asuu Bali - musta kaunotar

LUUKKU 17

Kuva

OLEN JOULUAATTONA SELLON KIRJASTOSSA

Hei Aion olla jouluaattona aamulla Sellon kirjastossa paijattavana. Toivon, että näen sielllä monta tuttua tai että postilaatikkoni on täynnä kivoja piirustuksia. Ajattelin tulla myös joulun jälkeen välipäivinä vähän töihin, että pääsette taas lukemisen makuun. Näh-dään siis kun luu-kut   ka-len-te-rissa lop-puu!

LUUKKU 16

Kuva
Mi-nä  en  o-le  kos-kaan  näh-nyt  oi-ke-aa  he-vos-ta. O-let-ko si-nä? O-saat-ko piir-tää he-vo-sen?

LUUKKU 15

Kuva
Kii-tos Tii-na i-ha-nas-ta kor-tis-ta!

LUUKKU 14

Kuva
Lep-pä-ker-tun  oi-ke-a  ni-mi on  vai-kea! SEIT-SEN-PIS-TE-PIRK-KO Se on Suo-men  kan-sal-lis-hyön-tei-nen.

LUUKKU 13

Kuva
Tä-nään on Lu-cian päi-vä. Tä-nään on va-lon juh-la. Lu-cia o-li tyt-tö. Tä-mä kort-ti tu-li mi-nul-le Aus-tra-lias-ta  as-ti.  Sain kut-sun sin-ne.  Siel-lä on kir-jas-to jo-ka tyk-kää mi-nus-.ta ja Sel-lon kir-jas-ton kon-sep-tis-ta.

LUUKKU 12

Kuva
Täs-sä ku-vas-sa on i-sä-ni va-sem-mal-la ja mi-nä oi-ke-al-la.

LUUKKU 11

Kuva
Tä-mä kort-ti tu-li Kil-pis-jär-vel-tä. Kil-pis-jär-vi on siel-lä kor-ke-al-la  La-pis-sa. A-ril-le vaan ter-vei-set ja kii-tok-set!

LUUKKU 10

Kuva
Tämä kortti tuli arvaa mistä? no tietenkin Kiinasta! Siellä tykätään pandoista.  Niitä pitää suojella ja Pandat tykkää bambusta!

LUUKKU 9

Kuva
En-nen ai-kaan vie-tet-ttiin täl-lais-ta Jou-lu-a.

LUUKKU 8

Kuva
Sain tä-män kor-tin kir-ja-mes-su-jen ih-mi-sil-tä. Kii-tos pal-jon a-vus-ta-si Tii-na R. Ent-res-sen kir-jas-tos-ta.

LUUKKU 7

Kuva
Vel-je-ni E-di ja Pu-na-tulk-ku! E-di on silk-ki-ter-ri-eri.

LUUKKU 6

Kuva
Suo-men  it-se-näi-syys-päi-vä. Li-pun vä-rit o-vat val-koi-nen ja si-ni-nen. Jou-lu-su-kas-sa on tär-ke-ä vies-ti!

LUUKKU 5

Kuva
O-let-ko jo näh-nyt lun-ta? Have you seen snow? Har du redan sett snö? Mi-nä en vie-lä, not yet, inte ännu!

LUUKKU 4

Kuva
Jou-lu-lah-jat   voi-vat  tul-la  e-ri mais-sa e-ri tei-tä. Hol-lan-nis-sa lap-set saa-vat lah-jat 5. jou-lu-kuu-ta il-lal-la. Ne an-taa SINTER CLAAS.

LUUKKU 3

Kuva
Mik-si ei o-le kos-kaan pu-hut-tu  van-hois-ta  lu-mi-ukois-ta mi-tään? Mi-nä tyk-kään sii-tä sa-dus-ta jo-ka tu-lee te-le-vi-si-os-ta  Jou-luna. Vii-me jou-lun o-lin pal-mu-jen al-la en-kä vie-lä sil-loin tien-nyt mi-tään Suo-mes-ta!

LUUKKU 2

Kuva
Ruot-sik-si: Räkna inte kalorier Räkna stjärnor Bränn inte nerverna Bränn ljus Glömm bort att du har bråttom Lät tankarna vila vila kroppen också.

Luukku 1

Kuva
Mi-nun  pa-ras  kis-sa-ka-ve-ri-ni on TOMP-PA.  Se on mi-nu-a vuo-den van-hempi ja tai-ta-va  ta-va-roi-den  ti-put-te-li-ja.