Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2011.

Kun-ni-a-kir-ja ka-dok-sis-sa

Sain Es-poon kau-pun-gin-kir-jas-to-lta kun-nia-kirjan a-sia-kas-pal-velus-ta. E-män-tä an-toi se e-sil-le lai-tet-ta-vak-si Las-ten-maa-han. Nyt kun ha-lu-sin kat-so-a si-tä ja skan-na-ta sen, se on-kin jo hä-vin-nyt! Ka-don-nut i-han mo-le-kyy-leik-si. Vii-mek-si se on näh-ty työ-huo-nees-sa. Huk-ku vei!!!

MYRS-KY

Nyt on Ta-pa-nin-päi-vä. Nyt on vuo-den vii-mei-nen  myrs-ky. Il-mas-sa len-tää kai-ken-lais-ta. Myös mi-nä len-sin ja se o-li pe-lot-ta-vaa. Ra-dios-sa sa-no-taan et-tä on py-syt-tä-vä si-sä-ti-lois-sa i-han ku-ten mei-dän kis-sat Alf-red ja Tomp-pa te-ke-vät. On-ko nyt o-pe-tel-ta-va po-tal-le?

LUUKKU 24

Kuva
JOULUAATTO!

LUUKKU23

Kuva

LUUKKU 22

Kuva

LUUKKU 21

Kuva
saksasta tuli suukko-kortti

LUUKKU 20

Kuva
Tä-mä tu-li sau-na-lah-den-tiel-tä.

LUUKKU 19

Kuva

LUUKKU 18

Kuva
masalasta Puolukkamäeltä tuli joulutervehdys! Siellä asuu Bali - musta kaunotar

LUUKKU 17

Kuva

OLEN JOULUAATTONA SELLON KIRJASTOSSA

Hei Aion olla jouluaattona aamulla Sellon kirjastossa paijattavana. Toivon, että näen sielllä monta tuttua tai että postilaatikkoni on täynnä kivoja piirustuksia. Ajattelin tulla myös joulun jälkeen välipäivinä vähän töihin, että pääsette taas lukemisen makuun. Näh-dään siis kun luu-kut   ka-len-te-rissa lop-puu!

LUUKKU 16

Kuva
Mi-nä  en  o-le  kos-kaan  näh-nyt  oi-ke-aa  he-vos-ta. O-let-ko si-nä? O-saat-ko piir-tää he-vo-sen?

LUUKKU 15

Kuva
Kii-tos Tii-na i-ha-nas-ta kor-tis-ta!

LUUKKU 14

Kuva
Lep-pä-ker-tun  oi-ke-a  ni-mi on  vai-kea! SEIT-SEN-PIS-TE-PIRK-KO Se on Suo-men  kan-sal-lis-hyön-tei-nen.

LUUKKU 13

Kuva
Tä-nään on Lu-cian päi-vä. Tä-nään on va-lon juh-la. Lu-cia o-li tyt-tö. Tä-mä kort-ti tu-li mi-nul-le Aus-tra-lias-ta  as-ti.  Sain kut-sun sin-ne.  Siel-lä on kir-jas-to jo-ka tyk-kää mi-nus-.ta ja Sel-lon kir-jas-ton kon-sep-tis-ta.

LUUKKU 12

Kuva
Täs-sä ku-vas-sa on i-sä-ni va-sem-mal-la ja mi-nä oi-ke-al-la.

LUUKKU 11

Kuva
Tä-mä kort-ti tu-li Kil-pis-jär-vel-tä. Kil-pis-jär-vi on siel-lä kor-ke-al-la  La-pis-sa. A-ril-le vaan ter-vei-set ja kii-tok-set!

LUUKKU 10

Kuva
Tämä kortti tuli arvaa mistä? no tietenkin Kiinasta! Siellä tykätään pandoista.  Niitä pitää suojella ja Pandat tykkää bambusta!

LUUKKU 9

Kuva
En-nen ai-kaan vie-tet-ttiin täl-lais-ta Jou-lu-a.

LUUKKU 8

Kuva
Sain tä-män kor-tin kir-ja-mes-su-jen ih-mi-sil-tä. Kii-tos pal-jon a-vus-ta-si Tii-na R. Ent-res-sen kir-jas-tos-ta.

LUUKKU 7

Kuva
Vel-je-ni E-di ja Pu-na-tulk-ku! E-di on silk-ki-ter-ri-eri.

LUUKKU 6

Kuva
Suo-men  it-se-näi-syys-päi-vä. Li-pun vä-rit o-vat val-koi-nen ja si-ni-nen. Jou-lu-su-kas-sa on tär-ke-ä vies-ti!

LUUKKU 5

Kuva
O-let-ko jo näh-nyt lun-ta? Have you seen snow? Har du redan sett snö? Mi-nä en vie-lä, not yet, inte ännu!

LUUKKU 4

Kuva
Jou-lu-lah-jat   voi-vat  tul-la  e-ri mais-sa e-ri tei-tä. Hol-lan-nis-sa lap-set saa-vat lah-jat 5. jou-lu-kuu-ta il-lal-la. Ne an-taa SINTER CLAAS.

LUUKKU 3

Kuva
Mik-si ei o-le kos-kaan pu-hut-tu  van-hois-ta  lu-mi-ukois-ta mi-tään? Mi-nä tyk-kään sii-tä sa-dus-ta jo-ka tu-lee te-le-vi-si-os-ta  Jou-luna. Vii-me jou-lun o-lin pal-mu-jen al-la en-kä vie-lä sil-loin tien-nyt mi-tään Suo-mes-ta!

LUUKKU 2

Kuva
Ruot-sik-si: Räkna inte kalorier Räkna stjärnor Bränn inte nerverna Bränn ljus Glömm bort att du har bråttom Lät tankarna vila vila kroppen också.

Luukku 1

Kuva
Mi-nun  pa-ras  kis-sa-ka-ve-ri-ni on TOMP-PA.  Se on mi-nu-a vuo-den van-hempi ja tai-ta-va  ta-va-roi-den  ti-put-te-li-ja.
Kar ja loh jan  kir jas tos sa  te kee lu ku kis san työ tä  Mör kö  ni mi nen kis sa. Se on  ki va  jut tu! Mör köl le pal jon ter vei siä.

Ru-set-te-ja

Kuva
Sain  tä-nään  pa-ke-tin  A-me-ri-kas-ta. Äi-ti-ni  Ro-sie  lä-het-ti  mi-nul-le  i-son  pa-ke-tin  ru-set-te-ja. Hä-nen  mie-les-tään  mi-nä  kul-jen  ai-na  tuk-ka  sil-mil-lä  ja  se  ei  o-le  yh-tään  so-pivaa  Be-ver-ly  Hill-sin  tyy-li-niek-ko-jen  mu-kaan.

PII-RUS-TUK-SIA

Kuva
I-HA-NI-A  KUK-KI-A JÄÄ-TE-LÖ-NA-MI-A SI-NI-NEN  KUK-KA. MI-NUN  VÄRI! TYK-KÄÄN PAL-LOIS-TA SU-LOI-NEN  SII-LI PRUSHA O-SAA KIR-JOIT-TAA JO TO-SI HY-VIN

Mi-KÄ MAA VILKET LAND?

Kuva
HEI SAIN  TÄ-MÄN   E-RI  KI-VAN  POS-TI-KOR-TIN  UL-KO-MAIL-TA  SYN-TY-MÄ-PÄI-VÄ-NÄ.  O-SAAT-KO  AR-VA-TA  MIS-TÄ  MAAS-TA  SE  TU-LI? VOIT  KÄY-DÄ  SEL-LON  KIR-JAS-TOS-SA  KAT-SO-MAS-SA  POS-TI-KOR-T-TE-JA TUO-LI-NI  TA-KA-NA. KIIN-NI-TÄN  AI-NA  KAIK-KI  KOR-TIT  SIN-NE. SIEL-LÄ ON NYT TÄ-MÄ-KIN KORT-TI. SEL-LON KIR-JAS-TO ON ES-POOS-SA, LEPPÄ-VAA-RAS-SA. HEJ JAG FICK DET HÄR KORTET PÅ MIN FÖDELSEDAG.  KAN DU GISSA FRÅN VILKET LAND KORTET HADE SKICKATS?  DU KAN SE PÅ ALLA MINA KORT I SELLO BIBLIOTEKET PÅ VÄGGEN BAKOM MIN RÖDA LÄSSTOL.  SELLO BIBLIOTEKET HITTAR DU I ALBERGA I ESBO.

JON-PAL SIA-TOK-KII paljon kiitoksia

HA-LU-AN SA-NO-A KAI-KIL-LE YS-TÄVIL-LE-NI OI-KEIN PAL-JON KII-TOK-SIA KUN TU-LIT-TE MI-NUN SYNT-TÄ-REIL-LE. O-LI I-HAN U-PE-A JUH-LA-PÄIVÄ. MEI-TÄ O-LI 77 PAI-KAL-LA. AN-TEEK-SI TÄ-TI ET-TÄ PIS-SIN TEI-TIN LAH-KEEL-LE. PIS-SAT-TI NIIN :( KII-TOS FINN-TE-SE-RIN VÄ-KI JA I-SÄ PEC-CO LAH-JOIS-TA. O-LEN OTET-TU ET-TÄ TU-LIT-TE PAI-KAN-PÄÄL-LE. I-HA-NA JUT-TU. SIS-KOIL-LE KII-TOS PUL-LAS-TA JA TA-KIS-TA JA SII-TÄ ET-TÄ EDUS-TIT-TE NIIN U-PEI-NA SU-KU-A. SEL-LON KIR-JAS-TON VÄEL-LE KII-TOS KÄR-SI-VÄL-LI-SYY-DES-TÄ. LAP-SET,  SKAN-NAAN PII-RUS-TUK-SI-A VÄ-HI-TEL-LEN TÄN-NE. HAU!    HA-LA-UK-SI-A KAI-KIL-LE.

On-nit-te-lu-ja ja pii-rus-tuk-sia

Kuva

sa-taa

Kuva
Tä-nään sa-taa  pal-jon. O-lin  ul-koi-le-mas-sa  ja tas-su-ja  ru-pe-si pa-lel-ta-maan. Op-pi-sinko-han ku-to-maan vil-la-suk-ki-a? Kir-jas-tos-sa on pal-jon suk-ka-kir-jo-ja.

Ti-las-to-a

Voit-te-ko  ku-vi-tel-la,  et-tä   o-let-te  kat-so-neet  tä-tä  blo-gi-a-ni   jo   y-li   5000   ker-taa. Voi kii-tos  kii-tos  Pal-jon.

Uu-si Pa-lat-si lap-sil-le

Tuk-hol-maan on a-vat-tu   uu-si   las-ten   Pa-lat-si    Rid-dar-hol-men   ni-mi-seen  paik-kaan. Sin-ne   voi-vat   men-nä   kaik-ki   6 - 18   vuo-ti-aat   lap-set   ja   nuo-ret. Se on sel-lai-nen oles-ke-lu- ja e-lä-mys-paik-ka. Vaih-teek-si jo-tain uut-ta ki-vaa!

Ter-ve-tu-lo-a syn-ty-mä-päi-vil-le 16.10

Ter-ve-tu-lo-a  syn-ty-mä-päi-vil-le 16.10 Sel-lon kir-jas-ton au-laan klo 13-15. Si-nä päi-vä-nä täy-tän vuo-den. Tar-joan me-hu-a ja pul-laa sekä no-peim-mil-le o-man yl-lätys-pus- sin. Niin kuu-le-ma pi-tää teh-dä ki-vois-sa synt-tä-ri-juh-lis-sa , sa-noi I-haa. Synt-tä-ri-päi-vä-nä-ni ei o-le va-rat-tuja lu-ku-ai-ko-ja. Saa pai-jata! Nä-ke-tä-mi-siin! Voi ol-la, et-tä i-sä-ni ja sis-ko-ni tu-levat käy-mään kir-jas-tos-sa sil-loin!

AI-KA-TAU-LU-A

O-len  Sel-lon kir-jas-tos-sa seuraa-vas-ti: 2.10 sun-nun-tai-na,  13-15                                  Muistathan perua, jos olet sairaana 13 - 13.30 fa-ni-tus-ta 13.30 työ al-kaa 14.45 työ lop-puu lop-puun ha-la-uk-si-a! 9.10. sun-nun-tai-na,  13-15                                      Ilmoitathan,  jos et pääsekään 13 - 13.30 fa-ni-tus-ta 13.30 työ al-kaa 14.45 työ lop-puu lop-puun ha-la-uk-si-a! 23.10. sun-nun-tai-na,  13-15                                        Muistathan perua, jos olet sairaana  13 - 13.30 fa-ni-tus-ta 13.30 työ al-kaa 14.45 työ lop-puu lop-puun ha-la-uk-si-a! 30.10. sun-nun-tai-na,  13-15                                           Ilmoitathan,  jos et pääsekään 13 - 13.30 fa-ni-tus-ta 13.30 työ al-kaa 14.45 työ lop-puu lop-puun ha-la-uk-si-a!

MIL-TÄ NÄYT-TÄÄ

Kuva
...MÄR-KÄ  KOI-RA? MI-NÄ NÄY-TÄN  SIL-LOIN TÄL-TÄ mär-kä Sel-lon Bör-je TAI  SIT-TEN  TÄL-TÄ mär-kä  Lu-ku-koi-ra  Bör-je 

Vii-kon tau-ko on o-hi

Kuva
E-män-tä-ni on tul-lut  ta-kai-sin lo-mal-taan. Hän  kä-vi Skot-lan-nis-sa. Siel-lä  o-li  mie-hiä,  joil-la  o-li   ha-me. Ha-met-ta  kut-su-taan Kil-tik-si. kuva on westie-foorumilta!

Kau-nis-ta!

Kuva
Finn-te-se-rin Ken-ne-lil-le ja I-säl-le-ni Pec-col-le kii-tos u-peis-ta kä-sin maa-latuis-ta as-ti-ois-ta! Ku-vat  o-vat  i-ha-ni-a. Su-rul-lis-ta  et-ten  juo  kah-via, mut-ta  voi  si-tä  mai-toa-kin  hör-pätä  sil-loin täl-löin. Niin, ja  jää-te-lö-ä!  De-li-been  jää-te-lö  o-li  ke-säl-lä   na-mia.

I-kä-vä kir-jas-toon!

Kuva
Hei Mi-nus-ta   tä-mä  on vä-hän kur-jaa   kun   en  o-le  siel-lä  kir-jas-tos-sa.  O-len kui-ten-kin  kat-so-nut  mi-tä kaik-ke-a  ki-vaa o-let-te  mi-nul-le  piir-tä-neet. Saan  tä-nään  sen kir-jan ko-tiin  ja  va-lit-sen  taas sii-tä  muu-ta-man ku-van, jot-ka  skan-na-taan  tän-ne blo-giin. Joo-ko ok? O-let-teko  löy-tä-neet uut-ta  luet-ta-vaa?  Mi-nä  a-jat-telin, et-tä  ai-na-kin kir-ja-mes-suil-ta  sit-ten saa-daan i-de-oi-ta. Mi-nä ai-na-kin me-nen sin-ne sit-ten lo-ka-kuus-sa. Työtä aulassa. Mi-nä  pöy-däl-lä :)

SUN-NUN-TAI 28.8.

Kuva
 Val-mii-na   kuun-te-le-maan   Sain kuunnella sunnuntaina tosi kivaa kirjaa. Tai siis ihan kokonaisen kirjan Siasta ja sen kaverista Surusta. Julia Vuori : Sika: värit, tunteet, harrastukset.  Kuun-te-lemi-nen  vä-syt-tää 

O-len kuun-nel-lut

Kuva
Hei O-len  saa-nut kuun-nel-la  hie-noja  tari-noi-ta  taas: T'äs-sä  kir-jas-sa  on ki-vo-ja  ku-via, mut-ta ei ta-vu-vii-voja. Tä-mä on kui-ten-kin  ai-ka help-poa teks-tiä.  I-loi-nen kir-ja! Sit-ten mi-nul-le on luet-tu kir-jaa su-loi-set e-läin lap-set. Se-kin  kir-ja  o-li help-o-a  kuun-nel-la  LOPUKSI TIETOKYSYMYS! KU-KA  KU-TOO  NÄI-TÄ? 

ボルエ

ボルエ(BÖRJE) Noin kir-joi-te-taan Bör-je ja-pani-lai-sil-la mer-keil-lä. http://blog.finn-tour.com/author/toyohiro Tuos-ta lin-kis-tä toi-mit-ta-jan ko-ko jut-tu. Jos et ym-mär-rä ei hait-taa. Mi-nä-kään en ym-mär-rä. Toi-mit-ta-ja Toyohiro Miyazawa  vie-rai-li kat-so-mas-sa mi-nua 16.8.2011

ES-KA-RI AL-KOI

Kuva
HEI KII-TOS  VII-ME   KES-KI-VII-KON  LU-KI-JOIL-LE. O-LI-PA  KI-VAT  TA-RI-NAT MUIS-TAT-TE-HAN  ET-TEI  MI-NUL-LE  TAR-VIT-SE  LU-KE-A  KO-KO TA-RI-NAA. EI  SE HAIT-TAA JOS SE JÄÄ KES-KEN MI-NÄ YM-MÄR-RÄN  KYL-LÄ  SEN. LU-KE-MI-SEN PI-TÄÄ OL-LA  KI-VAA. SAA VÄ-LIL-LÄ VAIN  HEL-LI-Ä   TAI   HAR-JA-TA  MI-NU-A. JU-LIUK-SEL-LE ON-NE-A. O-PIT JO LU-KE-MAAN TA-VU-VII-VOIL-LA. HIE-NOA. RE-PEL-LE PAL-JON TERK-KU-JA. MUS-TI-KAL-LE  PU-SU. VA-RAT-KAA   TAAS   AI-KO-JA.

Postia minulle

Kuva
Mi-nä o-len taas saa-nut  pos-tia. Ei-kö  o-le-kin  hur-jan nä-köi-siä va-lai-ta.  Kort-ti   tuli   Sel-lon kir-jaston   las-ten-o-sas-tolle   ja   mi-nul-le   i-han   Ka-na-das-ta   asti. Mi-nul-le   on huo-mi-ses-ta  al-kaen   Las-ten-maas-sa   o-ma  pos-ti-laa-tik-ko.  Sen on tuu-nan-nut  Nil-la,   jo-ka on kir-jaston  vi-sua-listi.  Pos-ti-ni   on siel-lä  tur-vas-sa  ros-moil-ta. Sii-hen on luk-ko  ja  luk-koon  on  o-le-mas-sa a-vain. A-vain on  mi-nul-la. O-len-ko  nyt a-vain-koi-ra?

TV-nyt uutisissa

Jag förstår svenska också: http://areena.yle.fi/video/1312477210095 Om du inte vill se hela nyhetsändningen för kursorn till 01.10.58. Börje är visst den sista nyhetssnutten i sändningen. Ymmärrän myös ruotsia. Oheisesta linkistä näet ruotsinkieliset uutiset. Olen uutisten viimeinen kohta. Jos et halua katsoa koko lähetystä voit viedä kursorin kohtaan 01.10.58. http://areena.yle.fi/video/1312477210095

Vastaus allergikoille

Kuva
Hei Allergiakohtaus on vakava asia. Börje on onneksi maltankoira, joka on todettu hyvin vähän allergisoivaksi. Maltankoirilla ei ole aluskarvaa ollenkaan, eikä niistä irtoa karvaa. Ne eivät hilseile, kuten monet muut koirarodut. Maltankoira pestään kerran viikossa. Olemme pyrkineet varmistamaan allergisten ihmisten palvelun kuuluttamalla, että Lukukoira on saapunut taloon ja on alakerrassa. Info-tv sekä mainokset ja esitteet ilmoittavat tarpeeksi ajoissa Börjen aikataulun. Käytämme isoa aulatilaa ja esiintymislavaamme etukäteen varattuihin lukutapaamisiin. Kirjastotila on 5800 neliötä kahdessa kerroksessa, joten täällä voi hyvin vältellä Börjeä. Lastenmaahan Börje ei asetu. Häntä on vain kuvattu siellä uutisia varten. Sille, että henkilökunnallamme ja asiakkaillamme on kotona lemmikkejä, kissoja ja koiria, emme voi mitään. Eläinpölyä ja hilsettä kulkeutuu väistämättä kirjastoon. Asiakkaiden koirat eivät pääse sisätiloihin. Börjen ohjaaja on koulutettu ja ent. lasten ja nuorten er